Gợi Ý Khi Bán Hàng Tại: Chợ Nông Sản

By: Marisa Alcorta, Rex Dufour, và Tammy Hinman
June 2017

FREE

Chợ nông sản là những điểm bán lẻ tạm thời chủ yếu mở ngoài trời, là nơi để nông dân trao đổi hàng hóa của họ vào thời gian và địa điểm nhất định. Các chợ nông sản đang ngày càng trở nên phổ biến ở vùng nông thôn và có thể trở thành điểm buôn bán khởi đầu tốt cho các nông dân mới vào nghề.

+ Want a Hard Copy?

Please send an email to pubs@ncat.org with your request.
Be sure to include your preferred mailing address.

Orders are shipped via USPS.
Shipping and handling charges will depend on the size of your order. Thank you!